Debates científicos da 2ª avaliación: Evolución

Ola alumnos.

Vou propoñervos o cuarto dos debates científicos deste curso (é o primeiro nesta avaliación). Trata sobre a Teoría da Evolución. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

Evolucionismo

A evolución biolóxica é o conxunto de transformacións ou cambios a través do tempo que orixinou a diversidade de formas de vida que existen sobre a Terra a partir dun antepasado común. Foi formulada por varios filósofos gregos e postulada por numerosos científicos dos séculos XVIII e XIX. Pero foi Charles Darwin en 1859 quen sintetizou un corpo coherente de observacións que solidificaron o concepto da evolución biolóxica nunha verdadeira teoría científica.

Dous naturalistas, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace propuxeron en 1858, en forma independente, que a selección natural é o mecanismo básico responsable da orixe de novas variantes e especies. Actualmente, a teoría da evolución combina as propostas de Darwin e Wallace coas leis de Mendel e outros avances posteriores na bioloxía molecular, a xenética do desenvolvemento ou a paleontoloxía; por iso denomínase síntese moderna ou teoría sintética. Esta evolución pode ser causada por unha cantidade de mecanismos diferentes: selección natural, deriva xenética, mutación, migración (fluxo xenético). A teoría sintética recibe na actualidade unha aceptación xeral da comunidade científica, aínda que tamén certas críticas.

A existencia da evolución como unha propiedade inherente aos seres vivos xa non é materia de debate entre os científicos. Os mecanismos que explican a transformación e diversificación das especies, en cambio, áchanse aínda baixo intensa investigación.

A existencia dun devanceiro común pode deducirse a partir de características simples dos organismos:

 • Canto máis afastadas ou illadas están dúas áreas xeográficas máis diferentes son as súas especies.

 • Os diversos organismos comparten unha gran cantidade de similitudes morfolóxicas.

 • En moitos organismos hai órganos vestixiales, que están reducidos e non teñen función aparente, pero que mostran claramente que derivan de órganos funcionais presentes noutras especies.

 • Nas primeiras etapas do desenvolvemento, moitos organismos mostran características comúns que suxiren a existencia dun patrón de desenvolvemento compartido entre elas.

 • Os organismos poden ser clasificados en organigramas xerárquicos similares a árbores familiares.

A formulación clásica da selección natural establece que as condicións dun medio ambiente favorecen ou dificultan, é dicir, seleccionan a reprodución dos organismos vivos segundo sexan as súas peculiaridades. Esta explicación parte de dúas premisas:

 • Entre os descendentes dun organismo hai unha variación cega (non aleatoria), non determinista, que é en parte herdable.

 • Esta variabilidade pode dar lugar a diferenzas de supervivencia e de éxito reprodutor, facendo que algunhas características de nova aparición poidan estenderse na poboación. A acumulación destes cambios ao longo das xeracións produciría a evolución.

Creacionismo

Denomínase creacionismo ao conxunto de crenzas, inspirada en doutrinas filosóficas ou relixiosas (principalmente das grandes relixións monoteístas), segundo a cal a Terra e cada ser vivo que existe actualmente provén dun acto de creación por un ou varios seres divinos, cuxo acto de creación foi levado a cabo de acordo cun propósito divino.

O creacionismo destácase principalmente polos «movementos anti-evolucionistas», tales como o deseño intelixente, que é o corrente pro-relixiosa que sostén que a orixe ou evolución do Universo, a vida e o home, son o resultado de accións racionais emprendidas de forma deliberada por un ou máis axentes intelixentes. É considerada unha pseudociencia con características dogmáticas pola comunidade científica, que a ve só como unha xustificación a posteriori da crenza nun creador determinado.

Publicado en Debates científicos | 3 Comentarios

Aventura de investigación informática – Curso 2017/2018 – 2ª avaliación

Ola alumnos.

Este é o traballo (en grupos de 2 ou 3 persoas) que tedes que facer nesta 2ª avaliación. Xa vos entreguei a todos fotocopia do mesmo, pero tamén quero que conste no noso blogue da materia.

 1. Unha das distribucións máis coñecidas de Linux chámase OpenSUSE. Investiga sobre ela, a súa historia e as súas características técnicas.
 2. Unha das linguaxes de programación máis sinxelas para aprender a programar chámase BASIC. Investiga sobre a súa historia, as súas instrucións e forma de funcionamento.
 3. O xerme do que hoxe coñecemos como Internet foi unha pequena rede chamada ARPANET. Investiga sobre ela.
 4. Un dos medios de transmisión de datos na actualidade é a tecnoloxía wi-fi. Investiga sobre ela e as súas características técnicas.
 5. Unha das configuracións máis habituais nas redes de ordenadores é a coñecida como de topoloxía en bus. Investiga en que consiste.
 6. Unha das supercomputadoras máis potentes do mundo é a Cray Piz Daint. Investiga sobre as súas características técnicas.

ASPECTOS A TER EN CONTA

 • Tódolos puntos anteriores deben ser desenvolvidos coa maior claridade e extensión posible (pero iso si, mantendo o interese do tema, e non metendo información irrelevante para ampliar o tamaño do traballo). Cada unha das preguntas anteriores debe dar lugar a un capítulo do traballo.
 • Cada capítulo do traballo debe levar unha sección de referencias onde se indiquen tódolos libros, enciclopedias ou páxinas de Internet onde se obtivo a información (de cada apartado). Esa información debe ir toda xunta no índice ou nunha sección específica. ao final do traballo.
 • Sen contar portada nin índice nin bibliografía, o traballo debe ter unha extensión mínima de DOCE páxinas.
 • O traballo é EN GRUPO. Os grupos deben estar formados por DÚAS ou TRES persoas. No índice do traballo debe constar cal dos seis capítulos vos gustaría expoñer en público. Esa exposición levarase a cabo utilizando un programa de presentacións.
 • Como acaba de dicirse, todo o grupo terá que expoñer un dos capítulos do traballo. Esa exposición podería modificar lixeiramente a nota do traballo (esperemos que á alza). Canto antes se entregue o traballo, máis posibilidades hai de que se poida expoñer o capítulo que desexades.
 • Esa exposición en público comezará unha semana despois de que remate o prazo final de entrega.
 • Ademais da calidade e extensión do traballo, puntuará positivamente na nota o tempo que se tarde en realizar e ser entregado: canto antes se presente, maior poderá será a nota.
 • Unha vez obtida a nota final do grupo, multiplicarase polo número de integrantes, e deberán repartirse esa puntuación total entre todos os integrantes, en función dos seus méritos.

Os traballos DEBEN enviarse ao enderezo electrónico “informatica_calasanz@yahoo.es”.

Lembrade que os prazos de entrega, que permiten optar a máis ou menos nota, son os seguintes:

– ATA O DOMINGO 7 DE XANEIRO DE 2018 (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 10.

– ATA O DOMINGO 14 DE XANEIRO DE 2018 (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 9.

– ATA O VENRES 19 DE XANEIRO DE 2018 (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 8.

Polo tanto, o prazo remata definitivamente ás 12 da noite do VENRES 19 DE XANEIRO DE 2018. E a presentación de traballos en público comezará o LUNS 29 DE XANEIRO DE 2018.

Saúdos. O profesor de TICs.

Publicado en Traballos en grupo | Deixa un comentario

Teoría para a semana do LUNS 11 DE DECEMBRO DE 2017

Ola alumnos.

Estes van ser os cinco primeiros conceptos que van entrar no exame individual de TICs da 2ª avaliación. Van numerados e tamén lles puxen a páxina do libro de texto onde se atopan, por se queredes alí ampliar algunha información.

 1. Os VIRUS son programas cunhas características moi peculiares que se introducen nos computadores de formas moi diversas: a través do correo electrónico, Internet, lapis usb, etc. Teñen dúas características diferenciais: reprodúcense infectando outros ficheiros ou programas, e ao executarse, realizan accións molestas e/ou daniñas para o usuario. (páxina 88)
 2. Un BACKDOOR é un programa que se introduce no computador de maneira encuberta, aparentando ser inofensivo. Unha vez é executado, establece unha “porta traseira” a través da cal é posible controlar o computador afectado. Isto permite realizar no mesmo accións que poden comprometer a confidencialidade do usuario ou dificultar o seu traballo. (páxina 88)
 3. Un TROIANO ou cabalo de Troia chega ao computador como un programa aparentemente inofensivo. Con todo, ao executalo instalará no noso computador un segundo programa, o troiano. O seu nome deriva do parecido na súa forma de actuar cos astutos gregos da mitoloxía. (páxina 89)
 4. Os VERMES son programas moi similares aos virus, pero diferéncianse en que non necesitan un programa ou arquivo portador para infectar outros ficheiros. Basicamente, os vermes limítanse a realizar copias de si mesmos, sen tocar nin danar ningún outro ficheiro, pero reprodúcense a tal velocidade que poden colapsar por saturación as redes nas que se infiltran. (páxina 89)
 5. Denomínase ADWARE ao software que mostra publicidade, empregando calquera tipo de medio: xanelas emerxentes, banners, cambios na páxina de inicio ou de procura do navegador, etc. A publicidade está asociada a produtos e/ou servizos ofrecidos polos propios creadores ou por terceiros. O adware pode ser instalado co consentimento do usuario e a súa plena conciencia, pero en ocasións non é así. (páxina 91)

Ata a semana que vén. O profesor de TICs.

Publicado en Teoría para o exame | Deixa un comentario

MEDICINA Y NANOTECNOLOGÍA

Las nanopartículas de un tamaño inferior a una diezmilésima del grosor del cabello humano —los llamados puntos cuánticos— han revolucionado el diagnóstico médico y la farmacología. La Universidad Nacional de Investigaciones Nucleares de Moscú, MEPhI, lleva a cabo estudios intensos de las posibilidades de emplear puntos cuánticos en el ámbito de la biomedicina.

Los puntos cuánticos (también conocidos como ‘átomos artificiales’) son cristales de semiconductores de un tamaño tan ínfimo que los electrones en su interior tienen limitado el movimiento en tres dimensiones. Algo parecido le pasaría a una pelota dentro de una caja en la que solo pudiera desplazarse entre las paredes. El término ‘cuántico’ en este caso significa que las distintas características de esos puntos, como por ejemplo las ópticas o las eléctricas, varían en función de su tamaño.

Los puntos cuánticos se descubrieron en los años 50 del siglo XX y, durante bastante tiempo, fueron un objeto pasivo del estudio de los físicos. Posteriormente, los químicos lograron sintetizar puntos cuánticos ‘a la carta’, de un tamaño y, por ende, propiedades físicas determinadas. Pero la biología y la medicina comenzaron a utilizar puntos cuánticos solo después de que se hallara el modo de hacerlos solubles en agua y líquidos biológicos, así como de controlar su tamaño, es decir de programar sus propiedades físicas aún durante el proceso de creación.

¡Citius, altius, fortius! Científicos rusos participan en la creación de la memoria del futuro

Los puntos cuánticos que más se emplean en la medicina son los coloidales, que son nanocristales obtenidos por método de la síntesis química a alta temperatura. En un medio calentado que incluye dos o más estados de fase se inyecta una solución con los reactivos químicos correspondientes. Como resultado se produce una reacción química rápida y se forman núcleos de fase sólida. Esto son las bases de los puntos cuánticos cristalinos. Después las partículas crecen y su tamaño se controla con una precisión de hasta el 10%. El tamaño medio de los puntos cuánticos aptos para su empleo en la medicina es de entre dos y medio y cinco nanómetros. Del tamaño dependen sus propiedades ópticas: con la radiación externa, los nanocristales pequeños brillan con luz violeta y los grandes, con luz roja.

El principal problema que tienen la mayoría de las nanopartículas a la hora de ser inyectadas en el cuerpo humano es su toxicidad para las células vivas, y no solo se trata de algún elemento químico que las integra. Se trata de la nanotoxicidad. Las nanopartículas son de un tamaño muy pequeño similar al de una molécula biológica. Al nanocristal se le adhieren proteínas humanas que se ponen del revés, lo que provoca una fuerte respuesta del sistema inmunitario, que intenta destruir las proteínas ‘intrusas’.

Made in Russia: las nanopartículas que revolucionarán los análisis de sangre

Las nanopartículas pueden convertirse en centros de formación de proteínas filiformes (fibrilares) y enrolladas en ovillos que parecen placas asociadas a la enfermedad de Alzhéimer y son capaces de bloquear la transmisión del impulso nervioso. Hay distintas formas de evitar la adhesión de las proteínas a los nanocristales. Por ejemplo, en la universidad MEPhI intentan hacer que la superficie de las partículos sea lo más ‘incómoda’ posible para la adhesión de las proteínas, y también descartar su aglutinación. Al mismo tiempo, el tamaño debe mantenerse dentro de los límites establecidos (entre 2,5 y 5 nanómetros), para que los cristales se eliminen del cuerpo con una probabilidad cercana al 100%.

Científicos rusos crean ‘nanogranadas’ anti-cáncer

“Lo más seguro es que no se logre solucionar por completo el problema de la toxicidad de los nanomateriales. Sin embargo, la posibilidad de su empleo en la medicina dependerá siempre de la correlación entre las propiedades negativas y positivas que puedan aportar al diagnóstico y el tratamiento. Es evidente que los fármacos antitumorales suponen un riesgo serio para los tejidos sanos del cuerpo, pero de otro modo sería sencillamente imposible destruir el tumor. Es por eso que el objetivo de los nanobiotecnólogos consiste en minimizar los efectos de las sustancias tóxicas para las células sanas del cuerpo. Se tiene que asumir cierto riesgo para lograr al fin de cuentas más posibilidades de salvar la vida y la salud de personas”, comentó a Sputnik Ígor Nabíev, responsable del Laboratorio de Nanobioingeniería de la MEPhI y catedrático de la Universidad de Reims Champaña-Ardenas (Francia).

Las nanopartículas ‘activan’ la inmunidad contra el cáncer

En estos momentos se desarrolla en la MEPhI un proyecto para crear portadores que incluyan microcápsulas rellenas de fármaco y con nanopartículas magnéticas y de plata inyectadas en sus paredes, así como puntos cuánticos radiactivos y fluorescentes. Gracias a estos últimos, las cápsulas brillan haciendo posible detectar su ubicación, mientras que las partículas son guiadas por medio de un imán para conseguir que la cápsula se desplace hacia el tumor. Con ayuda de un campo magnético variable o ultrasonidos se pueden calentar y abrir en el momento en que alcanzan su destino.

Cabe destacar que los puntos cuánticos ya están dejando atrás la fase de estudio: a base de nanocristales se desarrollan activamente dispositivos concretos que se pueden emplear en la práctica. En la Universidad MEPhI se está creando ahora una serie de dispositivos capaces de detectar simultáneamente un gran número de patógenos que podrán identificar distintas infecciones solo a partir de una muestra de aire. La fabricación de varios prototipos de estos dispositivos está prevista para los años 2019 y 2020.

https://mundo.sputniknews.com/ciencia/201711281074312928-rusia-nanotecnologia-biomedicina-salud/

Pablo Sánchez Cruz (4ºA ESO)

Publicado en Actualidade científica | Deixa un comentario

¿Te gustaría saber si vas a sufrir una enfermedad en el futuro?

La ignorancia, a veces, es una bendición. Al menos en lo tocante a realizarse un análisis genético capaz de predecir la clase de enfermedades a las que tienes mayor probabilidad de sufrir. 23andMe es una de tantas empresas que te dan esta clase de informacion. Pero ¿es buena idea disponer de ella?

Enfermedades futuras

La Administración de Alimentos y Medicamentos acaba de dictaminar que 23andMe, y por extensión, otras compañías de pruebas genéticas, puede venderte pruebas que determinan la probabilidad de sufrir enfermedades graves.

Ahora pueden decirte si eres propenso a desarrollar Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, junto con otros ocho trastornos con bases genéticas. Es una gran noticia para 23andMe, que han estado luchando durante años para vender esta información a los clientes. Puede que no sean tan buenas noticias para ti.

Para algunas enfermedades, es mejor prevenir que curar, así que la información genética es potencialmente muy valiosa. Sin embargo, ¿qué ocurre para enfermedades como el Alzheimer?

Poco que puede hacer para evitar la pérdida de memoria y existen pocos tratamientos para extender tu vida. No se puede predecir cuándo golpeará exactamente o qué tan serio será si lo hace o si lo hará. Lo mismo aplica para la enfermedad de Parkinson. Ambos son debilitantes e impredecibles. Y sin embargo, el verdadero problema con las pruebas solo pueden indicarte el riesgo de sufrirlas, no si contraerás la enfermedad.

Si sabes que quizá sufrirás una enfermdad como ésa, quizá no decidirás llevar la misma vida que inicialmente habías pensado: no planearás cosas a largo plazo, o exprimirás otras por si acaso no llegas a experimentarlas más, y un largo etcétera. En definitiva, ese conocimiento condicionará tu vida a pesar de ni siquiera es seguro que la profecía se cumpla.

En caso de que necesites más razones para preferir la ignorancia, aquí va otra: Primero, las pruebas genéticas pueden ser aprobadas por la FDA, pero ninguna prueba de detección en el mundo es correcta todo el tiempo. Incluso si lo consiguen para el 99,9 por ciento de todas las personas, eso significa que una de cada 1.000 personas obtendrá un resultado incorrecto. 23andMe ya cuenta con más de un millón de clientes, lo que significa que potencialmente 10.000 personas han obtenido información falsa, incluso teniendo en cuenta la generosa tasa de error hipotético. Entonces no solo te arriesgas a vivir con una carga terrible en tu psique, te arriesgas a hacerlo por un falso positivo.

https://www.xatakaciencia.com/genetica/te-gustaria-saber-si-vas-a-sufrir-una-enfermedad-en-el-futuro

Claudia Martínez Almeida (4ºB ESO)

Publicado en Actualidade científica | Deixa un comentario

Un grupo de físicos detecta la aparición de antimateria durante una tormenta

Un relámpago provocó la formación de antimateria, según ha revelado un grupo de científicos encabezado por Harufumi Tsuchiya, de la Agencia para la Energía Nuclear de Japón. Los físicos analizaron los rayos gamma de las tormentas eléctricas y se toparon así con el hallazgo.

Los científicos empezaron a estudiar en 2015 la radiación gamma producida por los relámpagos sobre la costa occidental de Japón. En febrero del 2017, los investigadores pudieron registrar un impulso considerable de radiación. Más tarde se descubrió que hubo tres ‘golpes’ producidos por los rayos. El artículo dedicado al estudio fue publicado en la revista Nature.

El primer golpe causó la aparición de los isótopos de nitrógeno 13N, mientras que los neutrones libres resultaron ser reabsorbidos por los núcleos de nitrógeno 14N, tras lo cual dichos neutrones se convirtieron en carbono-14 y 15N.

Los investigadores nipones explican que el 13N se descompone produciendo antielectrones y convirtiéndose en el isótopo de carbono 13C. Poco después, las partículas y sus antipartículas se extinguen. Sin embargo, la antimateria —representada por los antielectrones o positrones- existe durante un rato antes de desaparecer a través de la aniquilación partícula-antipartícula.

“Tenemos la idea de que la antimateria es algo que solo existe en la ciencia ficción. ¿Quién sabía que podría pasar justo por encima de nuestras cabezas en un día tormentoso?”, afirmó Teruaki Enoto, uno de los responsables de la investigación.

https://mundo.sputniknews.com/ciencia/201711241074237583-relampago-antiparticulas-rayos-gamma/ .

Pablo Sánchez Cruz (4ºA ESO)

Publicado en Actualidade científica | Deixa un comentario

Las tormentas eléctricas desencadenan reacciones nucleares

El poder de las tormentas eléctricas a veces se compara con el de las bombas H. Este paralelismo tiene hoy perfecto sentido, ya que los físicos acaban de demostrar que son el centro de reacciones nucleares: generan isotopos radiactivos e incluso antimateria. Constituyen la segunda fuente natural de isótopos radiactivos en la Tierra.

Un equipo de la Universidad de Kioto (Japón) ha descubierto que las tormentas eléctricas pueden desencadenar reacciones nucleares, según explican en un artículo publicado en la revista Nature, del que se informa en un comunicado.

Este  trabajo ha permitido contar con la primera evidencia consistente de que estos fenómenos naturales generan isótopos radiactivos, después de que diversos estudios sugiriesen en el pasado que las tormentas podían generar neutrones.

Según explica uno de los investigadores, Teruaki Enoto, “instalamos cuatro detectores en un sitio en la costa este de Japón en 2006. En esta región, las tormentas son frecuentes y sus nubes son bastante bajas, lo que aumenta nuestras posibilidades de ver lo que sucede allí”.

El pasado 6 de febrero, dos rayos descargaron a una distancia aproximada de un kilómetro de los cuatro detectores, y este hecho fortuito permitió obtener la primera demostración concluyente de que las tormentas eléctricas generan reacciones nucleares.

Los instrumentos captaron, a la misma vez, la intensa radiación provocada por la tormenta. Registraron un gran pico de rayos gamma inmediatamente después de un rayo. Fue el momento en que el equipo se dio cuenta de que estaban viendo una cara nueva y oculta de un rayo.

En su artículo, los investigadores describen cómo la radiación gamma del rayo reacciona con el aire para producir radioisótopos e incluso positrones. El positrón o antielectrón es una partícula elemental, la antipartícula del electrón. No forma parte de la materia ordinaria, sino de la antimateria.

Antimateria en el cielo

“Tenemos la idea de que la antimateria es algo que sólo existe en la ciencia ficción. ¿Quién sabía que podría estar pasando por encima de nuestras cabezas en un día tormentoso?” dice Enoto, comentando los sucesos de los positrones.

Cuando analizaron los datos, los científicos encontraron tres explosiones distintas de rayos gamma. La primera tenía menos de un milisegundo de duración; la segunda fue un resplandor de rayos gamma que duró varias docenas de milisegundos; y finalmente hubo una emisión prolongada que duró aproximadamente un minuto.

Enoto explica: “Podríamos decir que el primer estallido fue del rayo. A través de nuestros análisis y cálculos, finalmente determinamos también los orígenes de la segunda y tercera emisión”.

El segundo resplandor crepuscular, por ejemplo, fue causado por un rayo que reaccionó con nitrógeno en la atmósfera. Los rayos gamma emitidos en un rayo tienen energía suficiente para expulsar a un neutrón del nitrógeno atmosférico, y fue la reabsorción de este neutrón por parte de las partículas de la atmósfera, lo que produjo el resplandor del rayo gamma.

La emisión final y prolongada fue a partir de la descomposición de átomos de nitrógeno inestables y pobres en neutrones. Estos positrones liberados, que posteriormente colisionaron con electrones en eventos de aniquilación,  liberaron rayos gamma.

Aceleradores de partículas sobre nuestras cabezas

El rayo gamma representa la forma más energética del espectro de luz. Se asocia con reacciones nucleares en estrellas, pero también con reactores de uranio y aceleradores de partículas.

Según Teruaki Enoto, los rayos gamma son absorbidos por átomos de la atmósfera, desestabilizándolos y desencadenando reacciones nucleares. Estas reacciones generan a su vez neutrones e isótopos radiactivos inestables, que a su vez causan la producción de positrones (antimateria).

Hace veinticinco años, un telescopio espacial estadounidense puesto en órbita para observar los rayos gamma cósmicos, comenzó a ver, por casualidad, breves destellos de origen terrestre, los Terrestrial gamma-ray flash.

En la actualidad se sabe que los rayos y las nubes tormentosas funcionan como una especie de aceleradores de partículas. El campo eléctrico generado por los rayos es capaz de acelerar electrones de la atmósfera a muy altas energías. Al desacelerarse, estos electrones emiten esta energía en forma de rayos gamma.

Esta investigación demuestra que las tormentas eléctricas constituyen la segunda fuente natural de isótopos radiactivos en la Tierra, tras la interacción de rayos cósmicos en la atmósfera.

http://www.tendencias21.net/Las-tormentas-electricas-desencadenan-reacciones-nucleares_a44277.html

Mario Valderas García (4ºA ESO)

Publicado en Actualidade científica | Deixa un comentario

Cosas que aprendiste en el colegio y que ya no son verdad

El saber no ocupa lugar, nos dicen a todos cuando somos pequeños. Lo que no comentan bajo ningún concepto, es que ese saber se puede volver inútil con el paso de los años. Pero claro, vivimos en una sociedad en constante cambio. Tan sólo pensar que hace 15 años, los teléfonos móviles servían sólo para llamar, nos da una idea de la velocidad que llevamos como especie.

Es más, si nos ponemos a repasar lo que aprendimos en el colegio, es posible que parte de ese conocimiento, ya no sea verdad. Obviamente, cuanto más tiempo haya pasado desde entonces, mayor será el volumen de sabiduría incierta acumulada. Y si no nos crees, echa un ojo a estos ejemplos y confía en que alguno de ellos no te costara un suspenso.

¿Plutón? No me suena

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Los planetas que conformaban el Sistema Solar salían de carrerilla. La cantinela es sencilla. Y ahora lo es más todavía. En 2006, la comunidad científica decidió degradar a Plutón y convertirlo en un planeta enano. Esto es indigno de entrar en nuestro selecto Sistema Solar. ¿Discriminación interplanetaria? Que nadie lo dude.

Los colores del camaleón

Ojo, que los camaleones cambian de color no lo discutimos. Lo que sí hacemos es matizar el motivo. No lo hacen como herramienta defensiva, para camuflarse de los depredadores. En este caso, lo hacen para dar a conocer su estado de ánimo o regular su temperatura. Así, según el color, sabemos si un camaleón está enfadado, en celo o se está quedando sin batería en el móvil. Ellos lo llaman ‘camaliPhone’.

Cristobal Colón descubrió América y también que La Tierra era redonda. Sólo una de estas afirmaciones es cierta. En concreto, la primera. Y es que en la antigua Grecia ya sabían que el planeta no era plano. De hecho, Eratóstenes de Cirene, un famoso geógrafo de la época, llegó a medir el diámetro de La Tierra. ¿Cómo? Con paciencia.

Dudando del arco iris

Fue Isaac Newton quien estableció que el arco iris tiene siete colores. ¿Los contó? No, tiró de uno de los números con más mística: el 7. La realidad es que cada persona, influenciada por la luz, su estado mental, el sitio y otros muchos elementos, puede ver infinitos tonos en el arco iris. Desde el blanco al negro, pasando por toda la gama cromática imaginable. A lo mejor limitarlos a siete no fue mala idea.

¿Cuánto uso le damos al cerebro?

Los mitos sobre el cerebro humano son incontables. Uno de los más extendidos, es que sólo usamos el 10% de su potencial. Incluso hay quien sostiene que, de llegar al 100%, tendríamos el poder de la telquinesis, entre otros muchos. La realidad es que no son pocos los estudios que han demostrado como el ser humano alcanza la totalidad de uso del cerebro durante su vida.

https://espaciociencia.com/cosas-aprendiste-colegio-ya-no-verdad/

Angel Gomez Feás (4ºB ESO)

Publicado en Actualidade científica | Deixa un comentario

¿El virus del sida provoca neurodegeneración?

El cerebro de las personas infectadas por el VIH presenta niveles elevados, y anómalos, de la proteína amiloide beta, conocida por su relación con la enfermedad de Alzheimer. Pero, ¿puede el virus favorecer la acumulación del péptido y contribuir así a la muerte neuronal? Científicos de la Universidad del Noroeste de Chicago han descubierto que la respuesta se halla en la proteína precursora amiloidea, APP (por sus siglas en inglés), y en cómo el VIH influye en la degradación de esta. Detallan su investigación en la revista Nature Communications.

APP es una proteína embebida en la membrana celular o transmembrana que participa en varios procesos neuronales, como la regulación sináptica. Aunque su función principal aún se desconoce, los científicos han descubierto la acción antivírica de la proteína en macrófagos y células microgliales infectadas por el VIH. Dentro de estas células, el virus empieza a replicarse con el objeto de generar nuevas partículas víricas o viriones. Sin embargo, durante este proceso, APP se une al principal componente de la cubierta protectora del virus, la proteína Gag, e impide la liberación de viriones al espacio extracelular. Por consiguiente, APP evita la propagación del VIH y la infección de células sanas.

Para evitar este bloqueo, el virus ha desarrollado una estrategia: Gag reduce los niveles de APP mediante la activación de las enzimas secretasas beta y gamma endógenas. La función de estas es facilitar la proteólisis o degradación de la proteína APP. Pero su acción promueve la formación del péptido amiloide beta, principal componente de las placas amiloideas características de la enfermedad de Alzheimer. El resultado es un aumento de los niveles de amiloide beta que favorece la degeneración y la muerte neuronal. No obstante, los experimentos realizados con cultivos celulares también muestran que la inhibición de la actividad de la secretasa gamma revierte el efecto de Gag.

En el ochenta por ciento de las persona infectadas, el virus del sida es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Así, además de provocar el síndrome de la autoinmunodeficiencia humana, favorece la aparición de demencias asociadas al VIH. Con anterioridad, se ha demostrado la correlación existente entre la carga vírica (cantidad de VIH en la sangre) y la aparición de demencias. Para los científicos, sus resultados concuerdan con estas observaciones. A mayor presencia del virus, más acumulación de péptido amiloide beta y mayor pérdida de capacidad cognitiva. Pero también dan esperanza: el descubrimiento de la función antivírica de APP podría ayudar a combatir tanto la infección por VIH como las enfermedades neurodegenerativas.

http://www.investigacionyciencia.es/noticias/el-virus-del-sida-provoca-neurodegeneracin-15816

Lucía Garea Hervés (4ºB ESO)

Publicado en Actualidade científica | Deixa un comentario

Encuentran indicios del ‘caldo de vida primitivo’ en Marte

Una gran cuenca oceánica que albergó un mar de aguas hidrotermales pudo recrear en Marte las condiciones que dieron lugar a las primeras formas de vida en la Tierra.

Las pistas del origen de la misma vida sobre la Tierra podrían residir, precisamente, fuera de ella; aunque, eso sí, en uno de los planetas más parecidos a ella jamás estudiado. Se trata de Marte y el hallazgo de un gran y antiguo depósito de aguas hidrotermales en el planeta rojo. Unas condiciones que se dan desde hace miles de millones de años en la Tierra y a las que muchos científicos denominan el ‘caldo primigenio’, dado que se presupone que aquí prosperaron las primeras formas de vida.

Un planeta parecido al nuestro, sí, pero muerto, dado que los procesos geológicos que hacen posible la vida probablemente se frenaron en Marte hace mucho tiempo. Aun así, es similar a la Tierra en cuanto a tamaño y gravedad, y también podría haber albergado vida primitiva, que habría surgido de la misma forma que en la Tierra: en estos depósitos de aguas hidrotermales.

El hallazgo plantea la posibilidad de vida en lunas heladas del Sistema Solar, como Europa y Encélado. Lo explicamos.

Un reciente estudio internacional ha examinado las observaciones del instrumento de reconocimiento MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) de la NASA, que ha estudiado grandes cuencas oceánicas del planeta, como la como la cuenca Eridania.

Tras un cuidadoso análisis, los autores interpretan los datos como una evidencia de que estos depósitos fueron formados por agua hirviendo procedente de la actividad volcánica remota de la corteza del planeta, y que se localizó en el fondo de este gran mar hace millones de años.

Bajo estas condiciones, teóricamente, se hace posible el caldo químico de la vida: elementos y reacciones químicos que hicieron prosperar a los primeros microorganismos. Se estima que, al menos, así ocurrió en la Tierra.

“Este antiguo depósito marciano puede contarnos mucho acerca del tipo de ambiente que debió reinar en la Tierra en los comienzos, inmediatamente antes de formarse la vida”, en palabras del investigador del centro espacial Johnson Space de la NASA, Paul Niles. “La actividad volcánica combinada con el agua estancada proporcionó condiciones similares a las que se dieron en la Tierra cuando la vida primitiva estaba evolucionando aquí”, explica.

Pero hoy Marte ya no posee ni agua estancada ni actividad volcánica. Este fenómeno se produjo, según las predicciones de los científicos, hace unos tres mil setecientos millones de años. Esta es la edad que se les atribuye a sus condiciones hidrotermales, las mismas que hubo un día en la Tierra, y que son las que hicieron posible el ambiente en el que la vida comenzó en nuestro planeta.

Precisamente la misma edad en la que, estiman los científicos, la vida se formó en la Tierra, en estas condiciones hidrotermales: bajo el mar, en chimeneas volcánicas submarinas a altas temperaturas y, asombrosamente, en la  más completa oscuridad, sin luz del Sol.

De hecho, la Tierra todavía posee estas condiciones. En ellas, muchas formas de vida tienen éxito sin energía solar: extraen energía química de las rocas.

Una pista para hallar vida en otros planetas

Y si esto sucede en nuestro planeta, ¿por qué no en otros rincones del sistema solar? El hallazgo de este antiguo remanso de aguas termales en Marte plantea la posibilidad de vida dentro de lunas heladas del Sistema Solar, como Europa en  Júpiter y  Encélado en Saturno, donde es posible que esta actividad hidrotermal se dé también.

Y, ¿cómo, si están tan alejadas del Sol? Aunque estos cuerpos estén fuera de la conocida como ‘zona habitable’, también es cierto que podrían extraer el calor de su propio núcleo, aún caliente, o agitado por la intensa gravedad de los gigantes gaseosos a los que orbitan. Y, como ocurre en la Tierra, extraer energía de las rocas, en la oscuridad.

Las observaciones del MRO de la NASA han proporcionado datos, además, para identificar los minerales en la cuenca Eridania, que se encuentra en una región que contiene alguno de los restos más antiguos de la corteza del planeta rojo. La mezcla de minerales identificados incluye la serpentina, el talco y el carbonato. De hecho, fue la forma y textura de las capas gruesas del lecho rocoso lo que condujo a la identificación de posibles depósitos hidrotermales en el fondo marino.

“Este lugar nos cuenta una historia bastante convincente: un mar profundo, de larga duración y un ambiente hidrotermal de aguas profundas”, explica Niles. “Evoca los ambientes hidrotermales de alta mar en la Tierra; y en lugares de otros mundos similares a estos podríamos encontrar vida”.

Eso sí, el tipo de vida que no necesita una agradable atmósfera o superficie templada, ni tan siquiera luz; sino solo rocas, calor y agua.

“Los depósitos del fondo marino de Eridania no sólo son de interés para la exploración de Marte, sino que son una mirada a la Tierra temprana”, dicen los investigadores.

La ventana a nuestros primeros ancestros

La ventana a los orígenes de nuestra propia existencia, a nuestros más remotos ancestros, podría residir en nuestro vecino más cercano, Marte.

¿Podría esto indicar que, de alguna forma, la vida nació antes en Marte que en la Tierra, y después se trasladó a nuestro planeta?

Es otra pregunta que, por el momento, aún no tiene respuesta fácil.

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/encuentran-indicios-del-caldo-de-vida-primitivo-en-marte

Cristina Abella Machín (4ºB ESO)

Publicado en Actualidade científica | Deixa un comentario